August 27, 2019

Spaarfondse voordele

Die drie spaarfondse wat voordeel inhou vir ‘n individu met aftrede, is ‘n pensioenfonds, uittree-annuïteitsfonds, en ‘n voorsorgfonds. Vanaf 1 Maart 2016 geld die volgende: Bydraes wat deur werkgewers aan bogenoemde aftree-fondse gelewer is word belas in die hande van die werknemer as ‘n byvoordeel; Die volle bydrae van die werkgewer kan deur die werkgewer afgetrek word; en Belastingaftrekkings vir “bydraes gemaak” is beperk tot R350 000; of die grootste van 27.5% van vergoeding of belasbare inkomste (insluitend belasbare kapitaalwins). Dus die maksimum bedrag wat jaarliks afgetrek kan word vir belastingdoeleindes is R350 000. Bydraes wat die maksimum aftrekking van R 350 000 […]
September 18, 2018

WAARDASIE VAN VOORKEURAANDELE

Wanneer dit kom by inkomstebelasting, veroorsaak die kwessie van waardasie van aandele dikwels ’n groot mate van onsekerheid, veral waar aandele nie op ’n erkende beurs verhandel word nie. Alhoewel die Agtste Skedule van die Inkomstebelastingwet[1] in paragraaf 31 ’n bietjie leiding gee oor die markwaarde van sekere bates, is die ‘allesinsluitende’ metode die prys wat verkry sou kon word by die verkoop van ’n bate tussen ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper wat op armlengte in die oop mark handel. Die reëls van kapitaalwinsbelasting bepaal dat persone op die datum van hulle dood geag word hul bates van […]
March 12, 2018

BEGROTING 2018: DIS ’N SYFERSPEL

Suid-Afrika se begroting skets ’n baie interessante prentjie wanneer ’n mens in besonderhede kyk na die syfers wat betrokke is. Die jaarlikse nasionale begroting wat op 21 Februarie in die Parlement deur die Minister van Finansies, Malusi Gigaba, voorgelê is, is die grootste begroting tot nog toe en maak voorsiening vir gekonsolideerde staatsbesteding in die 2018/2019 fiskale jaar van R1,657,200,000,000! Verreweg die grootste deel van die begroting sal aangewend word vir maatskaplike dienste in die vorm van onderwys, gesondheidsorg, maatskaplike ontwikkeling en gemeenskapsontwikkeling en infrastruktuur: R1,012.2 biljoen, of 61.08% om presies te wees (2017/2018-begroting: 56.5%). Hiervan sal ’n enorme R528.4 […]
December 5, 2017

DIE BOU VAN ’N KAPITAALFONDS VIR OWO’S

Entiteite wat hulle aktiwiteite op ’n nie-winsgewende wyse bedryf, kan in sekere omstandighede by die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aansoek doen om as ’n openbare weldaadsorganisasie (OWO) goedgekeur te word ingevolge die Wet op Inkomstebelasting[1]. Een van die vereistes om as ’n OWO te kwalifiseer, is dat die entiteit sy befondsing alleenlik of hoofsaaklik moet gebruik om sy filantropiese aktiwiteite (genoem “openbare weldaadsaktiwiteite”) uit te voer. Hierdie entiteite is oor die algemeen afhanklik van donasies van die algemene publiek om hulle openbare weldaadsaktiwiteite te finansier. Alhoewel ’n OWO nie verbied word om ander besigheidsprojekte of handelsaktiwiteite aan te gaan […]
November 22, 2017

BTW: ALGEMENE TEENVERMYDINGSMAATREËLS

Die meeste belastingwette in Suid-Afrika bevat ’n algemene oorheersende bepaling in die vorm van algemene teenvermydingsmaatreëls[1]. Kragtens hierdie bepalings, waar die algemene teenvermydingsmaatreëls se bepalings van toepassing is, is die Kommissaris van die SAID by magte om in die algemeen ’n tersaaklike transaksie na goeddunke te behandel ten einde die belastingvermydingseffek van die transaksie aan te spreek. Die BTW-wet[2] se algemene teenvermydingsmaatreëls is vervat in artikel 73 van die Wet. Dit bepaal dat ’n skema onderhewig is aan die BTW-wet se teenvermydingsmaatreëls indien “any scheme … (a)          has been entered into or carried out which has the effect of […]
October 19, 2017

DIE SAID GAAN OPTREDE TEEN BELASTINGOORTREDERS INTENSIVEER

Ten spyte van die feit dat die SAID hul filosofie van opvoeding, diens, en toepassing daarna, handhaaf, het hulle ’n toename opgemerk in belastingbetalers wat nie hulle belastingopgawes teen die vasgestelde sperdatums indien nie, en nie hul uitstaande skuld by die SAID vereffen nie. Dit is nie beperk tot die huidige belastingjaar nie, maar sluit aansienlike nie-nakoming oor vorige belastingjare in. Dit is om hierdie rede dat die SAID vanaf Oktober 2017 strafregtelike verrigtinge teen belastingoortreders sal intensiveer. Versuim om die opgawe(s) binne die genoemde tydperk in te dien, kan lei tot: Administratiewe boetes, opgelê op ’n maandelikse basis per […]
July 5, 2017

DIE GEVOLGE VAN VERANDERING IN BATEGEBRUIK OP INKOMSTEBELASTING

Belastingbetalers mag bates óf as handelsware óf as kapitale bates bekom en later daardie bates vir ‘n ander doel aanwend as waarvoor dit aangeskaf is. Byvoorbeeld, ‘n aandeelbelegging wat oorspronklik bekom is met spekulatiewe voorneme (d.w.s as handelsware) mag later deel vorm van ‘n strategiese langtermyn bate wat deur die belastingbetaler as kapitale bate behou word. So mag ‘n meubelkleinhandelaar ook byvoorbeeld sy handelsware gebruik om sy kantoor mee uit te rus. Wanneer bates wat tot dusver as handelsware behou is skielik as kapitale bates beskou word (en vice versa), word sekere belastinggevolge toepaslik op óf ‘n inkomstebelasting-  óf ‘n […]
June 1, 2017

BELASTINGVERBLYF VIR INDIVIDUE

In Suid-Afrika word inkomstebelasting op ‘n bronbasis gehef, met ander woorde, alle Suid-Afrikaanse bron inkomste is onderhewig aan inkomstebelasting, ongeag of dit deur Suid-Afrikaanse belastingpligtiges verdien is al dan nie. Suid-Afrikaanse belastingpligtiges word egter ook op hul wêreldwye verdienste belas, ongeag of die inkomste vanuit ‘n Suid-Afrikaanse bron ontstaan het al dan nie. Nie-belastingpligtiges word egter nie op buitelandse inkomste belas nie.In ‘n toenemende wêreldgemeenskap waar individue meer dikwels oor grense reis en in staat is om oor bates in verskeie lande te beskik, word dit belangrik vir individue wat bande met Suid-Afrika het om seker te maak of hulle […]
April 11, 2017

RENTEVRYE LENINGS EN TRUSTS

Die onlangse invoering van Afdeling 7C tot die Wet op Inkomstebelasting1 het die belasting van trusts, en spesifiek die befondsing daarvan, opnuut onder die soeklig geplaas. In kort, Afdeling 7C beoog die heffing van skenkingsbelasting op lenings verskuldig deur trusts aan verbonde partye (tipies die begunstigdes of maatskappye wat dit beheer). Tot die mate waartoe rente nie gehef word nie, word ‘n donasie geag as deur die krediteur gemaak wat jaarliks gelykstaande is aan die verskil tussen die werklike rente gehef (indien enigsins), en rente wat gehef sou word indien ‘n koers van prima minus 2.5% van toepassing was. Baie […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X