Ons Dienste

Welkom by T Roos

Vir meer as 60 jaar is T Roos 'n gevestigde en dinamiese belasting- en rekenmeestersfirma met 'n wye kliëntebasis, meestal in die Vrystaat geleë. Die firma het tans vier direkteure: Neels Grobbelaar, Johan Paulsen, Jan Claassens en Anelize Bubb. Dit is T Roos se doel om oudit-, rekenkundige dienste en finansiële bestuur in 'n objektiewe en praktiese wyse uit te voer en om ondersteuning te bied aan kliënte met betrekking tot die finansiële aspekte van hul besigheid en om maksimum stabiliteit en groei te verseker.

Die span bestaan uit professioneel gekwalifiseerde bestuurders, sowel as rekenmeesters in opleiding, waarvan meeste op 'n nagraadse vlak is, en ook geregistreer is by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR). Die rekeningkundige spanne word deur gekwalifiseerde professionele rekenmeesters bestuur wat ondersteun word deur rekenmeesters in opleiding wat by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeestersprofessie (SAIPR) geregistreer is.

Die administratiewe span is verantwoordelik vir belastingadministrasie, sekretariële dienste, boedel administrasie en algemene kantoor aangeleenthede. Deurlopende opleiding en professionele ontwikkeling verseker dat ons werknemers 'n hoë vlak van tegniese kundigheid verwerf en handhaaf. Hulle voldoen aan die jongste vereistes soos deur professionele en reguleringsliggame voorgeskryf is: SAIGR, SAIPR en die Onafhanklike Reguleringsraad vir Ouditeure (ORRO).