CLAIMING INPUT TAX FOR VAT PURPOSES ON IMMOVABLE PROPERTY
December 8, 2017
OUTSTANDING TAX RETURNS
January 25, 2018

SEKURITEITE-OORDRAGBELASTING

Sekuriteite-oordragbelasting (SOB) word gehef teen 0,25% van die waarde van aandele wat oorgedra word[1] en is ’n belasting wat dikwels verwaarloos of vergeet word. Die belasting is in 2008 ingestel en word gehef op die oordrag van aandele gehou in Suid-Afrikaanse maatskappye of op die oordrag van ledebelange in Suid-Afrikaanse beslote korporasies. Uitreiking van ’n aandeel is egter nie ’n “oordrag” vir die doeleindes van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite nie en ook nie die terugkoop / aflossing / kansellasie deur die maatskappy wie se aandeel dit is indien die betrokke maatskappy besig is om sy bestaan te beëindig nie.[2]

Omdat dit ’n belasting is wat dikwels oor die hoof gesien word, verontagsaam belastingbetalers ook dikwels die administratiewe vereistes wat aan die belasting gekoppel is, nie slegs met betrekking tot hulle betalingsverpligtinge teenoor die fiskus en die tydigheid daarvan nie, maar ook weens hulle versuim om die toepaslike indienverpligtinge met betrekking tot die vereiste belastingbetalings na te kom.[3] Sodanige administratiewe versuim mag ’n invloed uitoefen op belastingbetalers se toekomstige aansoeke om die uitreiking van belastingklaringsertifikate en mag ook ’n invloed uitoefen op aansoeke vir die opskorting van belastingbedrae waaroor ’n dispuut bestaan (SOB of ander) en oënskynlik aan die Kommissaris verskuldig is.[4]

SOB is uiteindelik deur die koper van die aandele wat oorgedra word, verskuldig,[5] alhoewel daar ’n aantal vrystellings is wat van toepassing mag wees.[6] Van die vernaamste vrystellings is die oordrag van aandele waarop die sogenoemde “groepverligtingbepalings” van die Wet op Inkomstebelasting[7] van toepassing is[8], asook die oordrag van aandele in maatskappye wat ryk is aan eiendom en waarop oordragbelasting gehef word[9]. Ten slotte, kragtens die de minimis-bepaling in artikel 8(1)(r), is SOB nie betaalbaar in die geval van die oordrag van aandele waar die verskuldigde SOB minder as R100 is nie. Met ander woorde, geen SOB word gehef op die oordrag van aandele waar die waarde van die aandele wat oorgedra word, minder as R40 000 is nie.

Dit is belangrik om daarop te let dat SOB gehef word op die oordrag van beide genoteerde en ongenoteerde aandele. Kliënte word derhalwe aangemoedig om ter wille van ’n skoon administratiewe rekord, hulle SOB-verpligtinge ernstig op te neem.

[1] Artikel 21(1) van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite, 25 van 2007.

[2] Kyk die definisie van “oordrag” in Artikel 1 van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite.

[3] Hierdie vereistes is vervat in die Wet op die Administrasie van Belasting op Oordrag van Sekuriteite, 26 van 2007.

[4] Kragtens artikel 164(3) (b) van die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011, moet ’n belastingbetaler se nakomingsgeskiedenis in ag geneem word as die Kommissaris besluit om ’n belastingbedrag waaroor ’n dispuut bestaan, op te skort hangende die uitkoms van die dispuut.

[5] Artikel 7 van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite.

[6] Artikel 8.

[7] 58 van 1962.

[8] Artikel 8(1) (a).

[9] Artikel 8(1) (n).

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X