March 13, 2017

NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE SE VERGOEDING: BTW EN LBS

Twee veelseggende  beslissings betreffende die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure is gedurende Februarie 2017 deur die SAID gepubliseer. Hierdie beslissings, Bindende Algemene Beslissings 40 en 41, het betrekking op die wyse waarop BTW en LBS onderskeidelik, toegepas word op die vergoeding wat aan nie-uitvoerende direkteure betaal word. Die belangrikheid van beslissings in die algemeen is dat hulle ‘n bindende verpligting op die SAID plaas om belastingwette in ooreenstemming met die beslissings te interpreteer en toe te pas. Dit dra dus baie by tot die skep van sekerheid by die publiek oor hoe om bepaalde sake te benader en om seker te […]
March 13, 2017

BELASTINGKRUIPING, BTW EN DIE 2017-BEGROTING

Die persoonlike inkomstebelastingtabelle word jaar- tot- jaar aangepas en gebaseer op watter individue  belas word,  gebaseer op ‘n toenemende  glyskaal wat bepaal word deur die inkomste wat hulle ontvang en dus in watter belastingkategorie hulle sal val. Die jaarlikse aanpassings het deels ten doel om voorsiening  te maak vir belastingverligting of vir ‘n bykomende las op sekere salaristrekkers, en deels om voorsiening te maak vir die invloed van inflasie. Kyk byvoorbeeld na die primêre korting vir 2015/2016 (R13,257) vergeleke  met dié vir die 2016/2017-belastingjaar (R13,500). Dit is nou vermeerder tot R13,635 vir die 2018 fiskale jaar. As die laagste belastingdrempel […]
July 5, 2016

WANNEER MAG EN MOET ‘n BESIGHEID VIR BTW REGISTREER

Belastingbetalers mag vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) registreer op ‘n vrywillige of verpligte basis. Vereistes vir registrasie word vervat in Afdeling 23 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW-wet), 89 van 1991. Oor die algemeen mag ‘n belastingbetaler op ‘n vrywillige basis vir BTW registreer indien daardie belastingbetaler aan die SAID kan bewys dat sy belasbare bates in die voorafgaande 12 maande    R50 000 oorskry het, of dat dit redelikerwys verwag kan word dat sy belasbare bates in die komende 12 maande R50 000 sal oorskry (Afdeling 23(3)(b) van die BTW-wet). ‘n Uitsondering word vervat in die […]
April 28, 2015

Oordrag van eiendom: Is BTW of hereregte betaalbaar?

Die Koper is verantwoordelik vir die betaling van die oordragkoste wanneer ‘n onroerende eiendom aangekoop word, maar dan moet verder bepaal word of BTW of hereregte op die transaksie aan SAID betaalbaar is. By die oordrag van onroerende eiendom is daar altyd  BTW of hereregte betaalbaar aan SAID. Daar word na die status van die verkoper en die aard van die transaksie gekyk ten einde te bepaal of BTW of hereregte betaalbaar sal wees. BTW Indien die Verkoper as ‘n ondernemer vir BTW geregistreer is en die eiendom verkoop in die loop van sy besigheid, is BTW op die transaksie […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X