June 11, 2019

Belasting op buitelandse indiensnemingsinkomstes (“Expat tax”)

Artikel 10(1)(o)(ii) bied verligting aan belastingbetalers deur nie op buitelandse indiensnemingsinkomste (“employment income”) belas te word nie aangesien die buitelandse maatskappy reeds LBS / belasting op daardie inkomste aftrek. Daar is egter sommige lande waar hul eie belastingwette bepaal dat geen belasting op buitelandse indiensnemingsinkomste afgetrek word nie. Die effek daarvan is dat sekere individue dan effektief geen belasting in enige land betaal nie. Artikel 10(1)(o)(ii) is gevolglik hersien en die wysigings waaroor almal gons tree effektief 1 Maart 2020 in werking. Ingevolge die wysigings sal slegs die eerste R1 miljoen van buitelandse indiensnemingsinkomste vrygestel wees van belasting. Enige buitelandse indiensnemingsinkomste […]
March 13, 2019

NUWE INDIENINGVEREISTES VIR INSOLVENTE BELASTINGBETALERS

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“die SAID”) het onlangs nuwe prosedures uiteengesit met betrekking tot die proses rondom die indiening van inkomstebelastingopgawes wat verband hou met insolvensie. Die verstekposisie is dat waar die boedel van ’n persoon gesekwestreer word, moet ’n afsonderlike opgawe ingedien word vir die tydperk wat begin op die eerste dag van daardie jaar van aanslag en eindig op die datum wat die datum van sekwestrasie voorafgaan. ’n Verdere opgawe word benodig vir die tydperk wat begin op die datum van sekwestrasie en eindig op die laaste dag van daardie jaar van aanslag (en daaropvolgende jare van aanslag totdat […]
February 18, 2019

DEREGISTRASIE VAN OMSETBELASTING

Die Sesde Skedule van die Wet op Inkomstebelasting[1] detailleer die werking van die omsetbelastingstelsel wat op mikrobesighede van toepassing is. Omsetbelasting is ’n opsionele stelsel (met voorkeur-belastingkoerse) en is in wese ’n vereenvoudigde belastingstelsel wat beskikbaar is vir mikrobesighede (besighede met ’n kwalifiserende omset van R1 miljoen of minder). Die Sesde Skedule handel oor persone wat kwalifiseer as mikrobesighede (wat natuurlike persone insluit), die toelaatbare aandele en belange wat die mikrobesighede mag besit en wat belasbare omset en uitsluitings daarvan, uitmaak. Alhoewel die stelsel wyd gebruik word, is daar ’n toenemende aantal belastingbetalers vir wie die stelsel nie meer optimaal […]
April 23, 2018

WYSIGINGS AAN INKOMSTEBELASTINGOPGAWES VIR MAATSKAPPYE

As deel van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se deurlopende pogings om doeltreffendheid en voldoening te bevorder, is verskeie wysigings op 26 Februarie 2018 aan die jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir maatskappye (ITR14) aangebring. Twee nuwe skedules is op die ITR14 bygevoeg. Eerstens moet maatskappye wat die leerskaptoelae kragtens artikel 12H van die Inkomstebelastingwet[1] wil eis, voortaan besonderhede van hul geregistreerde leerskappe in ’n afsonderlike skedule verskaf. Kragtens hierdie skedule word afsonderlike besonderhede benodig vir leerders met ’n ongeskiktheid en leerders sonder ’n ongeskiktheid, vir beide NKR vlak 1 tot 6 en NKR vlak 7 tot 10. Verder moet die getal leerders en […]
September 14, 2017

WEG IS DIE DAE VAN BELASTINGVRYE SALARISSE IN DIE BUITELAND

Baie Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat ’n salaris in die buiteland verdien trek al jare lank voordeel uit die sogenaamde “dubbele niebelasting”. Dit is die geval waar salarisse verdien word in lande waar daar nie belasting vereis word op salarisse in daardie land verdien nie, en waar ’n plaaslike Suid-Afrikaanse inkomstebelastingvrystelling ook vir sulke Suid-Afrikaanse werknemers beskikbaar is. Die VAE is byvoorbeeld bekend daarvoor dat baie min, indien enige, belasting op nie-inwonende werknemers in daardie jurisdiksie gehef word.  Hierdie bewind reageer redelik goed op die Suid-Afrikaanse vrystelling van inkomstebelasting wat aan Suid-Afrikaners wat in die buiteland werk, verleen word, en waarvolgens Suid-Afrika […]
July 5, 2016

WANNEER MAG EN MOET ‘n BESIGHEID VIR BTW REGISTREER

Belastingbetalers mag vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) registreer op ‘n vrywillige of verpligte basis. Vereistes vir registrasie word vervat in Afdeling 23 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW-wet), 89 van 1991. Oor die algemeen mag ‘n belastingbetaler op ‘n vrywillige basis vir BTW registreer indien daardie belastingbetaler aan die SAID kan bewys dat sy belasbare bates in die voorafgaande 12 maande    R50 000 oorskry het, of dat dit redelikerwys verwag kan word dat sy belasbare bates in die komende 12 maande R50 000 sal oorskry (Afdeling 23(3)(b) van die BTW-wet). ‘n Uitsondering word vervat in die […]
June 7, 2016

TRANSAKSIES WAT AAN DIE SAID GERAPPORTEER MOET WORD IN TERME VAN REGERINGSKENNISGEWING

Afdeling 37 van die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011 (die Adminwet) vereis van belastingbetalers om ‘n transaksie wat kwalifiseer as ‘n “rapporteerbare transaksie” te rapporteer. Versuim van die belastingbetaler sal lei tot die hef van ‘n boete wat wissel tussen R50 000 en      R300 000 per maand (afdeling 212) vir so lank as 12 maande. Die doel met die verpligting op belastingbetalers om sekere transaksies te rapporteer, is vanselfsprekend: om die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) in staat te stel om transaksies waarin hy kenmerke van potensiële belastingvermyding bespeur, op ‘n deurlopende basis te monitor. ‘n “Transaksie” (gedefinieer as insluitend enige […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X