ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure: Bloemfontein
August 11, 2015
Advantages and disadvantages of trusts
September 7, 2015

Belastingterme gebruik in die media: Weet jy wat die terme beteken?

A1_SepArtikels en boeke wat beskikbaar is oor belasting is nie ligte leesstof nie. Die leser kan maklik  verlore begin voel met die magdom woorde en terme indien hy/sy nie op datum bly met nuwe terme  wat  deur die SAID aan die veld  bekendgestel word nie.  Hierdie artikel het ten doel om die betekenis van ʼn paar van die belastingterme wat ʼn leser in belasting-verwante artikels kan vind te verduidelik.

Belastingterm 1: “Administratiewe boete”

“Administratiewe boete” is ʼn  verkorte weergawe van die term “Administratiewe nie-nakomings boete”. ʼn Administratiewe boete moet deur die belastingbetaler aan SAID betaal word indien die betrokke belastingbetaler nie hul pligte nakom soos bepaal deur Suid-Afrikaanse Belastingwetgewing nie. Tans word administratiewe boetes slegs deur SAID gehef wanneer ʼn belastingbetaler hul belastingopgawe laat indien, of glad nie indien nie.

Die SAID sal ʼn administratiewe boete hef vir elke maand wat ‘n belastingopgawe uitstaande is. Die eerste ding wat die belastingbetaler in so ʼn geval moet doen is om die uitstaande belastingopgawe(s) in te dien sodat die SAID die heffing van verdere boete(s) staak. Administratiewe boetes kan of  ʼn vasgestelde bedrag wees, of gebaseer word op ʼn persentasie. Die bedrag waarteen boetes gehef word, word bepaal deur die belastingbetaler se belasbare inkomste.

Belastingterm 2: “Verifikasie” versus “Oudit”

Beide die bostaande prosesse het ten doel om te verseker dat elke belastingbetaler hul regverdige deel van die land se belasting betaal.

Die verifikasieproses neem ʼn aanvang wanneer die SAID ʼn belastingbetaler skriftelik in kennis stel dat hul belastingopgawe geselekteer is vir verifikasie. Die belastingbetaler word dan versoek om  stawende dokumentasie ten opsigte van die opgawe  by die SAID in te dien en/of regstellings op die opgawe te maak. Indien die belastingbetaler nie binne 21 werksdae op hierdie versoek reageer nie sal SAID ʼn tweede brief aan die betrokke belastingbetalerstuur.

Die ouditproses neem ‘n aanvang indien die belastingbetaler ook nie op die tweede brief van die SAID reageer nie. ʼn SAID–ouditeur sal dan die belastingpligtige per telefoon kontak en versoek dat die belastingbetaler die relevante dokumente na ‘n minimum van vyf besigheidsdae by SARS indien.

Indien die belastingbetaler nie reager op die SAID-ouditeur se telefoniese versoek nie, sal die SAID die belastingpligtige aanslaan volgens die opgawe en ander inligting in hul besit.

Belastingterm 3: “Uitgestelde reëling”

Indien die belastingbetaler nie in staat is om sy/haar belastingskuld aan die SAID te betaal nie, kan die SAID die belastingbetaler toelaat om die skuld op ʼn latere stadium te delg of om dit in maandelikse paaiemente af te betaal. SAID sal rente hef op die uitstaande balans van die belastingskuld.

Die belastingbetaler moet aansoek doen om ʼn uitgestelde reëling en die SAID kan die aansoek toestaan of weier.

Indien die belastingbetaler nie by die  uitgestelde reёlings ooreenkoms hou nie, word die reëling outomaties gekanselleer en die uitstaande belasting is betaalbaar soos per normale terme.

Belastingterm 4: “Kleinsakeonderneming”

’n Belastingbetaler wat kwalifiseer as ʼn kleinsake-onderneming vir belastingdoeleindes, kan omsetbelasting teen verlaagde koerse, gebaseer op belasbare omset, betaal, mits die belastingbetaler die besluit neem om onderhewig te wees aan omsetbelasting. Omsetbelasting vervang onder andere inkomstebelasting, voorlopige belasting, BTW, kapitaalwinsbelasting en dividendbelasting.

Om te kwalifiseer as ʼn kleinsake-onderneming moet ʼn besigheid aan onder meer die volgende vereistes voldoen:

  • Belasbare omset moet nie meer as R1 000 000 per belastingjaar beloop nie.
  • Die belastingbetaler moet ʼn individu, vennootskap, beslote korporasie, privaat maatskappy of ʼn koöperasie wees.
  • Beslote korporasies, privaatmaatskappye en koöperasies moet ook aan die volgende addisionele vereistes voldoen:
  • Alle aandeelhouers of lede moet natuurlike persone wees vir die volle jaar van aanslag.
  • Geen aandeelhouer/lid van die betrokke beslote korporasie, privaat-maatskappy of koöperasie mag ʼn aandeelhouer of lid wees, of enige belang hoegenaamd hê in die ekwiteit van enige ander beslote korporasie, privaat-maatskappye of koöperasie nie.

Bogenoemde terme/uitdrukkings is slegs enkeles van dié wat deur die media gebruik word. Om op hoogte te bly van nuwe belasting-jargon vereis ʼn doelbewuste poging van die leser se kant af omdat nuwe terme en uitdrukkings deurlopend geskep word, bestaande jargon verander word of verbeter word deur nuwe wetgewing.

Vir meer inligting rakende enige van bogenoemde of enige ander belastingterme kontak jou  belastingadviseur.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Bronnelys:

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X