June 11, 2014

Wat beloop my boedel se boedelbelasting?

In terme van die bepalings van Artikel 4 van die Boedelbelastingwet Nr 45 van 1955 word sekere aftrekkings (bekend as kortings) van die netto waarde van ’n boedel toegelaat ten einde die uiteindelike waarde te bepaal wat onderhewig sal wees aan boedelbelasting. Die volgende twee kortings is oor die algemeen die bekendste: Artikel 4(q) – Dit is die totale waarde van alle voordele wat aan ‘n nagelate gade bemaak word. Die waarde van ‘n vruggebruik kwalifiseer ook as ‘n Artikel 4(q) korting; en Artikel 4A – Dit is die waarde van die korting wat op alle boedels van toepassing is […]
November 18, 2013

Implikasies van boedelbelasting

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika woonagtig is ten tye van sy/haar dood, al die bates (insluitend eiendom geag eiendom te wees), waar ook al geleë, ingesluit sal word in die bruto waarde van die boedel vir die bepaling van die boedelbelasting daarop betaalbaar. Tans bedra boedelbelasting 20% van die belasbare waarde van die boedel. Buitelanders/nie-inwoners betaal ook boedelbelasting op hulle eiendom in Suid-Afrika. Om die gevolge van boedelbelasting te minimaliseer moet mens die berekening daarvan verstaan. Die volgende is […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X