July 5, 2016

BELASTINGIMPLIKASIES VERBIND AAN OVO’s

Baie belastingbetalers is deeglik bewus van die voordelige Inkomstebelasting regime verbonde aan Openbare Voordeel-organisasies (OVO’s). Kwalifiserende liggame kan as OVO geregistreer word in terme van Afdeling 30 van die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962, en word gevolglik vrygestel van Inkomstebelasting. Sekere kwalifiserende OVO’s word selfs toegelaat om aan donateurs ‘n sertifikaat/kwitansie uit te reik in terme van Afdeling 18A van die Inkomstebelastingwet ten einde hierdie donateurs in staat te stel om hierdie skenkings wat aan OVO’s gemaak word, af te trek vir Inkomstebelastingdoeleindes: ‘n ooglopende aansporing om OVO’s se aktiwiteite te help befonds. Terwyl verskeie potensiële liggame as OVO mag kwalifiseer […]
November 9, 2015

Aftreefondse en egskeiding: Die belasting-implikasies

Hierdie artikel ondersoek die belasting-implikasies waar ‘n lid van ‘n aftreefonds en sy/haar gade skei en die lidgade se aftreevoordele tussen hom-/haarself en die nie-lidgade verdeel moet word. Waar die nie-lidgade ‘n deel van die lidgade se aftreefonds ontvang volgens die egskeidingsbevel, moet die tipe fonds vasgestel word aangesien die lidgade se belang in die aftreefonds (die fondsbelang) verskillend bereken word afhangende van die tipe fonds waaraan die lidgade behoort. In die geval van pensioen- en voorsorgfondse word die lidgade se fondsbelang vasgestel as die bedrag waarop die lidgade geregtig sou wees indien hy/sy uit die fonds sou bedank op […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X