FIXED AND REIMBURSIVE TRAVEL ALLOWANCES
March 13, 2019
EMP501-rekonsiliasies
May 27, 2019

Aansoek om verminderde aanslae

In gevalle waar belastingbetalers verontreg word deur aanslae uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID), maak die Wet op Belastingadministrasie[1] voorsiening vir ’n geskilbeslegtingsproses, waardeur ’n belastingbetaler redes vir ’n aanslag kan versoek, beswaar teen ’n aanslag kan aanteken en, indien nodig, gebruik kan maak van verdere appèlprosedures wat ook beskikbaar is. Dispuutoplossing is prosesgeoriënteerd en streng reëls bepaal die vorm, datums en algemene prosedures wat van toepassing is op beide belastingbetalers en die SAID. Gegewe die ingewikkelde proses is dispuutoplossing dikwels duur, terwyl professionele hulp nodig is om nakoming van die stelsel te verseker. Wanneer daar duidelike foute in ’n aanslag is (in teenstelling met aangeleenthede van substansie of interpretasie), kan ’n geskilbeslegtingsproses ’n frustrerende proses vir belastingbetalers wees, aangesien bedrae wat geassesseer moet word nie in die eerste instansie moes opgeduik het nie.

Gelukkig maak die Wet (in artikel 93) voorsiening vir die SAID om verminderde assesserings te maak indien die SAID tevrede is dat ’n duidelik onbetwiste fout in die beoordeling deur die SAID of die belastingbetaler in ’n opgawe is. Die SAID kan sulke verminderde aanslae uitreik, selfs as geen beswaar ingedien is nie, of geen appèl aangeteken is nie. Daar is egter probleme met die toepassing van artikel 93, beide prakties en wesenlik.

Op ’n praktiese vlak maak die Wet of enige geskilbeslegtingsreëls nie voorsiening vir die proses wat ingevolge artikel 93 gevolg moet word nie. In ’n onlangse Belastinghofbesluit[2] het die regter die volgende gevolgtrekking oor die proses gemaak:

Die grondslag waarop ’n belastingpligtige ’n aangeleentheid ingevolge artikel 93(1)(d) kan laat oorweeg, is duidelik nie by wyse van ’n beswaar teen, of appèl teen, ’n aanslag nie. Daar is ’n aparte prosedure hiervoor beskikbaar. Dit stel ook nie ’n formele aansoek in die vooruitsig nie. Dit lyk vir my asof dit eenvoudig by wyse van ’n versoek is.

Die versoekprosedure laat ongelukkig die belastingbetaler oor aan sy/haar lot, aangesien dit twyfelagtig is of ’n uitslag op die versoek binne 30 werksdae nadat ’n aanslag uitgereik is, verkry sou word – die tydperk waarbinne ’n beswaar ingedien moet word. ’n Aansoek ingevolge artikel 93 sal nie die tydperk waartydens ’n beswaar vereis word, opskort nie – sou die versoek uiteindelik afgewys word; die belastingbetaler het sy kanse op sukses ernstig benadeel as beswaar die volgende toevlug is, aangesien die beswaar moontlik laat ingedien kan word.

Ewe uitdagend is dat daar geen duidelike aanduiding of definisie is vir wat ’n “readily apparent undisputed error” sou wees nie. Wat dalk vir die belastingpligtige baie duidelik kan wees, mag nie as sodanig deur die SAID geïnterpreteer word nie. Waarskynlik, sou ’n “readily apparent undisputed error” iets wees soos die toepassing van verkeerde belastingkoerse of verkeerde strafpersentasies wat minimale (indien enige) interpretasie van belastingvoorwaardes vereis.

Alhoewel ’n versoek ingevolge artikel 93 ‘n roete vir verminderde aanslae vir belastingbetalers voorsien, moet so ‘n  versoek versigtig bestuur word, aangesien dit nodig mag wees om, in die geval van ’n onsuksesvolle versoek, ’n parallelle beswaarproses te voer om te verseker dat belastingbetalers nie deur die ander remedies wat tot hul beskikking is, in gevaar gestel word nie.

1 Nr 28 van 2011 (“die Wet”)

[2] Rampersadh en Ander v Kommissaris vir die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en ander (5493/2017) [2018] ZAKZPHC 36 (27    Augustus 2018).

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X